႐ံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္

႐ံုးခ်ဳပ္
ေကအက္စ္အယ္လ္တာ၀ါ အထပ္(20)
၊ အမွတ္(503) စရီးအယုထယာလမ္း၊ ဖယာထိန္ရပ္ကြက္၊
ရတ္ခ်ေထ၀ီျမိဳ႕နယ္ ဘန္ေကာက္ 10400
တယ္လီဖုန္း : 02-642-6210   
ဖက္စ္ : 02-642-6220   
အီးေမးလ္ : msg-racha@kslgroup.com
အလုပ္ခ်ိန္ : တနလၤာေန႔ - ေသာၾကာေန႔။ အခ်ိန္ 08.30 - 17.00 နာရီ။

စက္႐ံု
အမွတ္(15) အစု(17) စင္းခ်ဴတိုလမ္း ထားဖားရပ္ကြက္
ဘန္းပိုျမိဳ႕ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္ 70110
တယ္လီဖုန္း : 032-743-224-6   
ဖက္စ္ : 032-743-223
အလုပ္ခ်ိန္ : တနလၤာေန႔ - ေသာၾကာေန႔။ အခ်ိန္ 08.00 - 17.00 နာရီ။

ဆက္သြယ္ရန္

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

႐ံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ

စက္႐ံုတည္ေနရာ

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေကအက္စ္အယ္လ္တာ၀ါ အထပ္(20)
၊ အမွတ္(503) စရီးအယုထယာလမ္း၊
ဖယာထိန္ရပ္ကြက္၊ ရတ္ခ်ေထ၀ီျမိဳ႕နယ္
 ဘန္ေကာက္ 10400

တယ္လီဖုန္း : 02-642-6210   
ဖက္စ္ : 02-642-6220
အီးေမးလ္ : msg-racha@kslgroup.com

 

စက္႐ံု

အမွတ္(15) အစု(17) စင္းခ်ဴတိုလမ္း ထားဖားရပ္ကြက္
ဘန္းပိုျမိဳ႕ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္ 70110

တယ္လီဖုန္း : 032-743-224-6   
ဖက္စ္ : 032-743-223

Social