ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာ

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီလီမိတက္

ေဖာ္လ္ခြန္းမယ့္ပတ္၀န္းက်င္ေနရာ၊ အမွတ္(108) အစု(5) ဥဒြန္-စမ္းဖေရာင့္လမ္း စမ္းဖေရာင့္ရပ္ကြက္ ဥဒြန္ဌာနီျမိဳ႕ ဥဒြန္ဌာနီခ႐ိုင္  41000

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေကအက္စ္အယ္လ္တာ၀ါ အထပ္(20)
၊ အမွတ္(503) စရီးအယုထယာလမ္း၊
ဖယာထိန္ရပ္ကြက္၊ ရတ္ခ်ေထ၀ီျမိဳ႕နယ္
 ဘန္ေကာက္ 10400

တယ္လီဖုန္း : 02-642-6210   
ဖက္စ္ : 02-642-6220
အီးေမးလ္ : msg-racha@kslgroup.com

 

စက္႐ံု

အမွတ္(15) အစု(17) စင္းခ်ဴတိုလမ္း ထားဖားရပ္ကြက္
ဘန္းပိုျမိဳ႕ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္ 70110

တယ္လီဖုန္း : 032-743-224-6   
ဖက္စ္ : 032-743-223

Social