ສຳນັກງານໃຫຍ່

ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ

ສຳນັກງານໃຫຍ່
ອາຄານ ເຄ.ເອສ.ແອລ. ທາວເວີ ຊັ້ນ20 503
ຖະໜົນສີອະຍຸທະຍາ ແຂວງຖະໜົນພະຍາໄທ
ເຂດຣາຊເທວີ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400
ໂທລະສັບ: 02-642-6210
ແຟັກ: 02-642-6220
ອີເມລ msg-racha@kslgroup.com
ເວລາເຮັດວຽກ : ວັນຈັນ - ວັນສຸກ 08.30 – 17.00

ໂຮງງານ
15 ໝູ່ 17 ຖະໜົນແສງຊູໂຕ ຕຳບົນທ່າຜາ
ອຳເພີບ້ານໂປ່ງ ຈັງຫວັດຣາຊບູຣີ 70110
ໂທລະສັບ : 032-743-224-6
ແຟັກ032-743-223
ເວລາເຮັດວຽກ : ວັນຈັນ - ວັນສຸກ 08.00 – 17.00

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່

ທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ

ບໍລິສັດ ຣາຊາຊູຣົສ ຈຳກັດ

ອາຄານ ເຄ.ເອສ.ແອລ. ທາວເວີ ຊັ້ນ20
503 ຖະໜົນສີອະຍຸທະຍາ
ແຂວງຖະໜົນພະຍາໄທ ເຂດຣາຊເທວີ
ກຸງເທບມະຫານະຄອນ 10400

ໂທລະສັບ: 02-642-6210
ແຟັກ: 02-642-6220
ອີເມລ: msg-racha@kslgroup.com

ໂຮງງານ

15 ໝູ່ 17 ຖະໜົນແສງຊູໂຕ
ຕຳບົນທ່າຜາ ອຳເພີບ້ານໂປ່ງ
ຈັງຫວັດຣາຊບູຣີ 70110

ໂທລະສັບ: 032-743-224-6
ແຟັກ: 032-743-223

Social