လူထုဆက်ဆံရေး

Innovation ပေရာဂ်က္၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ အားလံုး အတူစုစည္း၍ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ မြမ္းမံသင္တန္း

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ဦးေအကရတ္ ကူးခယြဲ (ခ႐ူေအာ့ဒ္) မွ ေဟာေျပာတင္ျပသူအျဖစ္  ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္လ်က္ အတူစုစည္း၍ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ မြမ္းမံသင္တန္းကို ကြ်မ္ထြန္ထီယန္ဂါးဒင္းရီေဆာ့တ္ဟုိတယ္ ပတ္တယား၌ (2017)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (17-19)ရက္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိတို႔၏ သေဘာထားအျမင္ကို အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္  ျပဳျပင္တိုးတက္မႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအသီးသီးအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ အလုပ္၊ ေဖာက္သည္၊ အဖြဲ႔အစည္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ ႐ိွ၍၊ မိမိကိုယ္တြင္းအားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဒၚစီရီရတ္ တန္စိရိ မွ ေဟာေျပာသူအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ “ဘီလူးၾကီးကို လႈပ္ႏိႈးျခင္း” ေလ့က်င့္မြမ္းမံသင္တန္းကို စုကိုစြန္းဟိုတယ္တြင္ (2017) ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (25)ရက္ေန႔ မနက္ (9.00) နာရီမွ (12.00)နာရီအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဖူရီယာျမိဳ႕ ေလခ႐ိုင္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းအၾကား ပိုမိုနီးကပ္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ႐ိွေစေရး အစီအစဥ္
ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ကုမၸဏီတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေျပေလ်ာ့အနားရေစရန္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း႐ိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေကာင္းမြန္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းတို႔အတြက္ (3)ရက္ ႏွင့္ (2)ညအိပ္ ခရီးသြားလည္ပတ္မႈအစီအစဥ္ကို ေလခ႐ိုင္ ဖူရီယာျမိဳ႕နယ္႐ိွ ဖူရီယာ စင္ခ္ခြ်ာရီ ရီေဆာ့တ္အင္ဒ္စပါး ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ရာခ်ာခ်ဴလြတ္စ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္

ေကအက္စ္အယ္လ္တာ၀ါ အထပ္(20)
၊ အမွတ္(503) စရီးအယုထယာလမ္း၊
ဖယာထိန္ရပ္ကြက္၊ ရတ္ခ်ေထ၀ီျမိဳ႕နယ္
 ဘန္ေကာက္ 10400

တယ္လီဖုန္း : 02-642-6210   
ဖက္စ္ : 02-642-6220
အီးေမးလ္ : msg-racha@kslgroup.com

 

စက္႐ံု

အမွတ္(15) အစု(17) စင္းခ်ဴတိုလမ္း ထားဖားရပ္ကြက္
ဘန္းပိုျမိဳ႕ ရတ္ခ်ဘူရီခ႐ိုင္ 70110

တယ္လီဖုန္း : 032-743-224-6   
ဖက္စ္ : 032-743-223

Social