ពត៌មានទំនាក់ទំនង

សកម្មភាពដាស់យក្ស

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់ បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ឈ្មោះ “ដាស់យក្ស” ដោយមានគ្រូបង្វឹកឈ្មោះ លោសិរិឡាក់ តាន់សិរិ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ១២ រសៀល នៅសណ្ឋាគារសុកោសល ដើម្បីប្ដូរផ្នត់គំនិតមកគិតផ្លូវវិជ្ជមាន ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងៗ បណ្ដុះគំនិតដែលល្អក្នុងការធ្វើការ ស្រឡាញ់ការងារ ស្រឡាញ់អតិថិជន ស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុន រៀនអំពីវិធីសាស្រ្តក្នុងការផ្ដល់កំលាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯង។

ណែនាំឲ្យចេះនាំយកសមត្ថភាពខាងក្នុងមកប្រើប្រាស់ ដើម្បីកើតមានប្រយោជន៍ជាមួយជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន និងជីវិតនៅកន្លែងធ្វើការឲ្យបានច្រើនជាងមុន។ នៅពេលដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមានកំលាំងចិត្តរឹងមាំហើយ នឹងជួយជំរុញកំលាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមានកំលាំងកាយពេញ ប្រកបដោយសេចក្ដីសុខ និងស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនៃការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ នាំឲ្យបុគ្គលិកមានភាពរហ័សរហួនជាមុន។ ក្រៅពីនេះប្រសិនបើបុគ្គលិករូបណាមានគោលបំណងចង់ឡើងតំណែង រួចបានធ្វើការរួមជាមួយក្រុមការងារបានល្អ នឹងមានឱកាសរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស គង់វង់ និងរឹងមាំ នាពេលអនាគត។

Yak 00
Yak 01
Yak 02
Yak 03
Yak 04
Yak 05

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់

អគារ ខេ.អេស.អិល. ថៅវ័រ ជាន់ទី ២០
បន្ទាប់ ៥០៣ ផ្លូវស៊្រីអយុតថាយ៉ា
សង្កាត់ធ្នុនផាយ៉ាថៃ ខ័ណ្ឌរ៉ាតថេវី
បាងកក ១០៤០០

ទូរសព្ទលេខ: ០២ ៦៤២ ៦២១០
ទូរសារ: ០២ ៦៤២ ៦២២០
អ៊ីមែល: msg-racha@kslgroup.com

រោងចក្រ

ផ្ទះលេខ ១៥ ភូមិ ១៧ ផ្លូវសែងឈូតូ
ឃុំថាផា ស្រុកបានពោង
ខេត្តរ៉ាតបុរី ៧០១១០

ទូរសព្ទ: ០៣២-៧៤៣-២២៤-៦   
ទូរសារ: ០៣២-៧៤៣-២២៣

Social