ពត៌មានទំនាក់ទំនង

គំរោងចងសម្ព័ន្ធមិត្តភាព

គំរោងចងសម្ព័ន្ធមិត្តភាពរវាងបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុន នៅស្រុកភូរឿ ខេត្តលើយ។

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់ បានរៀបចំដំណើរទស្សនៈកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលិកចំនួន ៣ ថ្ងៃ ២ យប់ នៅសណ្ឋាគារភូរឿ សែងណ័ររី រីសត អេន ស្ពា ស្រុកភូរឿ ខេត្តលើយ ដោយមានវត្ថុបំណងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់រូបមានពេលឈប់សម្រាក និងបង្កើនមិត្តភាពរវាងបុគ្គលិករួមអាជីពជាមួយគ្នា។

ក្រៅពីនេះ ខាងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំសិក្ខាសាលា ដោយមានខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់ និងទស្សនៈការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលិកចំពោះក្រុមហ៊ុន និងមិត្តរួមការងារ ដើម្បីនាំយកទៅកែប្រែ បង្កើតសាមគ្គីភាពនៅក្នុងអង្គភាព និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការអភិវឍ្ឍក្រុមហ៊ុនឲ្យមានភាពរឹងមាំជាងមុន។

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់

អគារ ខេ.អេស.អិល. ថៅវ័រ ជាន់ទី ២០
បន្ទាប់ ៥០៣ ផ្លូវស៊្រីអយុតថាយ៉ា
សង្កាត់ធ្នុនផាយ៉ាថៃ ខ័ណ្ឌរ៉ាតថេវី
បាងកក ១០៤០០

ទូរសព្ទលេខ: ០២ ៦៤២ ៦២១០
ទូរសារ: ០២ ៦៤២ ៦២២០
អ៊ីមែល: msg-racha@kslgroup.com

រោងចក្រ

ផ្ទះលេខ ១៥ ភូមិ ១៧ ផ្លូវសែងឈូតូ
ឃុំថាផា ស្រុកបានពោង
ខេត្តរ៉ាតបុរី ៧០១១០

ទូរសព្ទ: ០៣២-៧៤៣-២២៤-៦   
ទូរសារ: ០៣២-៧៤៣-២២៣

Social