ពត៌មានទំនាក់ទំនង

គំរោង Innovation

គំរោង Innovation កម្មវិធីបង្កើតភាពសហការគ្នា និងរួមកំលាំងគ្នា ដើម្បីបង្កើតការឆ្នៃប្រឌិតនៅកន្លែងធ្វើការ។ ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់

បានរៀបចំកម្មវិធីហ្វឹកអប់រំដើម្បីបង្កើតភាពសហការគ្នា និងរួមកំលាំងគ្នា ដើម្បីបង្កើតការឆ្នៃប្រឌិតនៅកន្លែងធ្វើការ ដោយមានគ្រូបង្វឹកគឺ លោកអេករ៉ាត គួខៀវ (គ្រូចត) ចន្លោះពី ១៧ ទៅ ១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារចមធៀន  ហ្គាដេន រីសត ផាត់តាយ៉ា។

โดยการอบรมหลักสูตรนั้น จะอยู่ภายใต้หัวข้อ “ยุทธการตามล่าหาความสุขและความสำเร็จ” และ “We Love The Organization หลอมรวมหัวใจ (สปาอารมณ์)”
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพต่อองค์กร และความคิดเชิงบวกต่อการทำงานของพนักงาน  บริษัท ราชาชูรส จำกัด

Pattaya 01
Pattaya 02
Pattaya 03
Pattaya 04
Pattaya 05
Pattaya 06
Pattaya 07
Pattaya 08
Pattaya 09
Pattaya 10

ក្រុមហ៊ុន រ៉ាឆាឈូរត់ ចំកាត់

អគារ ខេ.អេស.អិល. ថៅវ័រ ជាន់ទី ២០
បន្ទាប់ ៥០៣ ផ្លូវស៊្រីអយុតថាយ៉ា
សង្កាត់ធ្នុនផាយ៉ាថៃ ខ័ណ្ឌរ៉ាតថេវី
បាងកក ១០៤០០

ទូរសព្ទលេខ: ០២ ៦៤២ ៦២១០
ទូរសារ: ០២ ៦៤២ ៦២២០
អ៊ីមែល: msg-racha@kslgroup.com

រោងចក្រ

ផ្ទះលេខ ១៥ ភូមិ ១៧ ផ្លូវសែងឈូតូ
ឃុំថាផា ស្រុកបានពោង
ខេត្តរ៉ាតបុរី ៧០១១០

ទូរសព្ទ: ០៣២-៧៤៣-២២៤-៦   
ទូរសារ: ០៣២-៧៤៣-២២៣

Social